پزشکان تخصص گفتار درمانی تهران

نسیم مردانی

متخصص گفتار و زبان، توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری

کلینیک گفتار درمانی روزبه

متخصص گفتار و زبان، توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری

سمیرا علی کرمی

متخصص گفتار و زبان، توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری