انواع تست هوش

انواع تست هوش

اوتیسم در بزرگسالان

اوتیسم در بزرگسالان

اوتیسم در بزرگسالان اوتیسم در بزرگسالان ممکن است دیده شود؟ بله اما این به معنی نخواهد بود که آنها در بزرگسالی به اوتیسم دچار شده

🡰
کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال کودکان بیش فعال در اغلب موارد باهوش، خودجوش و دلسوز هستند و در عین حال نگهداری و مراقبت از آن ها با

🡰